Název oGTT Zkratka GL0T
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: plazma (EDTA, NaF, citrát)
Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě s přídavkem citrátu: 24 hodin při 15-25 °C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: Screening DM u dospělých (glykémie po 2 hod): < 7,8 mmol/l vyloučení DM 7,8 - 11,1 mmol/l porušená glukózová tolerance > 11,1 diagnóza DM
Klinické informace: Orální glukózový toleranční test se používá k potvrzení diagnózy diabetes mellitus v případě, že diagnóza není jednoznačně potvrzena nálezem FPG vyšší než 7,0 mmol/L. Jde jednak o stavy IFG (zvýšená glykémie nalačno) s hodnotami FPG 5,6 až 7 mmol/L, jednak v situacích s FPG nižší než 5,6 mmol/L, při nichž bylo vysloveno podezření na poruchu tolerance glukózy z předchozích vyšetření nebo jedná-li se o jedince se zvýšeným rizikem vzniku diabetu. Při nálezu porušené glukózové tolerance se oGTT opakuje ve dvouletých intervalech. Podle doporučení WHO lze oGTT doporučit jako doplňující diagnostickou zkoušku v případech, kdy se hodnota FPG pohybuje v intervalu 5,6 až 6,9 mmol/L. OGTT se však doporučuje k potvrzení diagnózy prediabetu a slouží k diagnóze gestačního diabetu.
Poznámka: Test prováděn na vybraných odběrových centrech Medila. Nutné objednání.
Výkon: 81439
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 3,50 - 5,60 mmol/l RM- Doporučení ČSKB,ČDS 2014,2016,2019
Název oGTT - těhotné Zkratka GL0T
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: plazma (EDTA, NaF, citrát)
Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě s přídavkem citrátu: 24 hodin při 15-25 °C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: Screening gestačního DM (glykémie po 1 hod. < 10,0 mmol/l, glykémie po 2 hod < 8,5 mmol/l = vyloučení GDM; glykémie opakovaně nalačno > 5,1 mmol/l = GDM; glykémie opakovaně nalačno > 7,0 mmol/l = zjevný DM
Klinické informace: Gestační DM je nově definován jako diabetes zachycený ve II. až III. trimestru těhotenství u žen, u kterých nebyl přítomen zjevný diabetes před těhotenstvím. Screening GDM je dvoufázový: I. fáze: do 14. týdne, II. fáze: ve 24. – 28. týdnu; je indikován u všech těhotných s výjimkou žen s již známou pregestačně vzniklou poruchou metabolizmu glukózy. Je organizován gynekologem a prováděn v akreditované laboratoři, která se řídí doporučeným postupem České společnosti klinické biochemie ČLS JEP pro vyšetření glykémie nalačno z žilní krve a 75 g orálního glukózového tolerančního testu (dále také oGTT) standardní laboratorní metodou.
Poznámka: Test prováděn na vybraných odběrových centrech Medila. Nutné objednání.
Výkon: 81439
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 3,50 - 5,10 mmol/l RM.Doporučení ČSKB 2016,2019
Název pH Zkratka PH
Princip stanovení: reflektanční fotometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: ranní moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 2 hodiny při 15-25 °C
Jednotka: bezrozměrné číslo
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ pH (kyselé): proteinová dieta, dehydratace, diabetická ketoacidóza, metabolická a respirační acidóza, hladovění ↑ pH (alkalické): vegetariánská strava, renální tubulární acidóza, respirační a metabolická alkalóza, bakteriální infekce močových cest, arteficiálně pomnožené bakterie při delším stání moči v teplém prostředí
Klinické informace: V ledvinách dochází k úpravě acidobazické rovnováhy. V glomerulárních filtrátu je pH stejná jako v plazmě, průchodem tubulárním systémem nastává acidifikace moči. pH moči je silně závislé na složení potravy a stavu acidobazické rovnováhy (diference pH moči jako projev kompenzační činnosti ledvin u chronických poruch ABR). Hlavní přínos vyšetření pH moči je v diagnostice a léčbě močové infekce a urolitiázy. Fyziologické hodnoty pH: 5-6, za patologické lze považovat alkalické pH moči.
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název sFLT-1 Zkratka sFLT-1
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscenční imunoanalýzy „ECLIA“
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   Krev
Stabilita: 48 hodin při 2-8 °C, 6 měsíců při -20 °C
Jednotka: pg/ml
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 h.
Interpretace: Stanovení sFlt-1 se používá v kombinaci se stanovením PlGF k měření poměru sFlt-1/PlGF. Poměr slouží jako pomůcka při diagnostice preeklampsie ve spojení s jinými diagnostickými a klinickými informacemi. Preeklampsie se pravděpodobně objevuje kvůli uvolnění angiogenních faktorů z placenty, které vyvolávají endoteliální dysfunkci. Sérové hladiny PlGF a sFlt-1 jsou u žen s preeklampsií změněné. Hladiny těchto analytů v oběhu mohou navíc rozlišit normální těhotenství od preeklampsie, a to i předtím, než se objeví klinické symptomy. V normálním těhotenství narůstá PlGF během prvních 2 trimestrů a klesá, když se těhotenství blíží ke konci. Hladiny sFlt-1 naopak zůstávají stabilní během počáteční a prostřední fáze těhotenství a narůstají rovnoměrně až do porodu.U žen s preeklampsií bylo zjištěno, že mají hladiny sFlt-1 vyšší a hladiny PlGF nižší než v normálním těhotenství.
Klinické informace: Preeklampsie (PE) je vážná komplikace těhotenství vyznačující se hypertenzí a proteinurií po 20. týdnu gravidity. Preeklampsie se vyskytuje u 3-5 % těhotenství a způsobuje značnou těhotenskou a fetální nebo neonatální mortalitu a morbiditu. Klinické projevy se mohou lišit od mírných až po závažné formy. Preeklampsie spojená s trombocytopenií a zvýšením jaterních enzymů představuje HELLP-syndrom (hemolýza, zvýšené jaterní enzymy a nízký počet krevních destiček). Preeklampsie se pravděpodobně objevuje kvůli uvolnění angiogenních faktorů z placenty, které vyvolávají endoteliální dysfunkci. Sérové hladiny PlGF (placentární růstový faktor) a sFlt-1 (solubilní receptor tyrozinkinázového typu 1, rovněž známý jako VEGF receptor-1) jsou u žen s preeklampsií změněné.
Výkon: 81741
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název sFlt-1/PlGF Zkratka FLT/PLGF
Princip stanovení: výpočet
Statim: Ano
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 h.
Interpretace: Stanovení PlGFse používá v kombinaci se stanovením sFlt-1 k měření poměru sFlt-1/PlGF. Poměr slouží jako pomůcka při diagnostice preeklampsie ve spojení s jinými diagnostickými a klinickými informacemi. Preeklampsie se pravděpodobně objevuje kvůli uvolnění angiogenních faktorů z placenty, které vyvolávají endoteliální dysfunkci. Sérové hladiny PlGF a sFlt-1 jsou u žen s preeklampsií změněné. Hladiny těchto analytů v oběhu mohou navíc rozlišit normální těhotenství od preeklampsie, a to i předtím, než se objeví klinické symptomy. V normálním těhotenství narůstá PlGF během prvních 2 trimestrů a klesá, když se těhotenství blíží ke konci. Hladiny sFlt-1 naopak zůstávají stabilní během počáteční a prostřední fáze těhotenství a narůstají rovnoměrně až do porodu.U žen s preeklampsií bylo zjištěno, že mají hladiny sFlt-1 vyšší a hladiny PlGF nižší než v normálním těhotenství. sFlt‑1/PlGF v cca 20., 28. a 36. gestačním týdnu umožnil klinicky předpovědět riziko nejdůležitějších projevů preeklampsie (ve 36. Gestačním týdnu měl poměr sFlt-1/PlGF ≤ 38 negativní prediktivní hodnotu pro závažnou preeklampsii vyšší než 99 %). Vysoký poměr sFlt 1/PlGF souvisí s kratším trváním těhotenství a vyšším rizikem předčasného porodu. Bylo prokázáno, že používání poměru sFlt‑1/PlGF ovlivňuje klinické rozhodování o přiměřené hospitalizaci u značné části žen s podezřením na preeklampsii.
Klinické informace: Preeklampsie (PE) je vážná komplikace těhotenství vyznačující se hypertenzí a proteinurií po 20. týdnu gravidity. Preeklampsie se vyskytuje u 3-5 % těhotenství a způsobuje značnou těhotenskou a fetální nebo neonatální mortalitu a morbiditu. Klinické projevy se mohou lišit od mírných až po závažné formy. Preeklampsie spojená s trombocytopenií a zvýšením jaterních enzymů představuje HELLP-syndrom (hemolýza, zvýšené jaterní enzymy a nízký počet krevních destiček). Preeklampsie se pravděpodobně objevuje kvůli uvolnění angiogenních faktorů z placenty, které vyvolávají endoteliální dysfunkci. Sérové hladiny PlGF (placentární růstový faktor) a sFlt-1 (solubilní receptor tyrozinkinázového typu 1, rovněž známý jako VEGF receptor-1) jsou u žen s preeklampsií změněné.
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Železo (Fe) Zkratka FE
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: sérum: 6 hodin při 15-25 °C, 3 dny při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C
Jednotka: µmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: ↓ anémie z nedostatku železa, deficit mědi, chronické ztráty krve, operační výkony, opakované transfúze, infekce, revmatické choroby, karcinom, renální selhání, lymfogranulomatóza ↑ intoxikace železem, léčebně podávané preparáty obsahující železo, hemosideróza v důsledku transfúzí, hemochromatóza, jaterní cirhóza, hepatitida, inefektivní erytropoéza, thalasemie, porfyrie, megaloblastická anémie, erytroleukémie, pancytopenie, hemolytické anémie, chronický alkoholismus, insuficience pankreatu, některé psychiatrické dg.
Klinické informace: Železo (Fe) je esenciální, biogenní prvek zajišťující transport kyslíku a účastní se na transportních systémech v dýchacím řetězci. Železo je dále obsaženo v řadě dů ležitých sloučenin (hemoglobin, myoglobin) a v řadě enzymů (cytochrom P450). Samotné železo je velice toxické a může poškodit tkáně přeměnou peroxidu vodíku na volné radikály, které toxicky působí na buněčné membrány,proteiny a DNA. Příjem potravou činí 10-20 mg/den, přičemž sledem reakcí je železo redukováno (Fe2+) v duodenu a následně opět oxidováno v buňkách mukózy (Fe3+) a vázáno na apotransferin, komplex apotransferin-Fe se nazývá transferin (Trf), který obstarává transport železa plazmou k cílovým orgánům prostřednictvím transferinových receptorů (sTfR). Přebytek železa stimuluje syntézu apoferitinu v mukóze, kde se uskladní po navázání železa jako feritin, popř. jako hemosiderin. Poruchy metabolismu železa patří mezi závažné patologické stavy v medicínské praxi.
Poznámka: Vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odebírejte vždy v ranních hodinách. Nutno zabránit hemolýze.
Výkon: 81641
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 5,83 - 34,50 µmol/l