Dodržování platných právních a interních předpisů je pro naši společnost nejvyšší prioritou, proto je pro nás důležité, abychom se dozvěděli o případném protiprávním jednání ze strany našich zaměstnanců či obchodních partnerů a zastavili ho.

Za tímto účelem jsme určili Příslušnou osobu, která zajišťuje provozování nezávislého, nestranného a důvěrného systému pro zpracování podnětů o možném protiprávním jednání.

V souladu se zněním zákona č. 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů zaručuje náš systém maximální možnou ochranu oznamovatelů, dotčených osob a zaměstnanců, kteří se podílejí na vyšetřování nahlášeného nesprávného jednání v souvislosti s jejích výkonem práce nebo jinou činností spojenou s naší společností.

Pokud máte informace o jednání výše uvedených osob, které naplňuje skutkovou podstatu přestupku, trestného činu, nebo neplnění zákonných povinností v oblasti zadávání veřejných zakázek, finančních služeb, produktů a trhů, předcházení praní peněz a financování terorismu, bezpečnosti a souladu výrobků s předpisy, bezpečnosti dopravy, ochrany životního prostředí, radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, veřejného zdraví, ochrany spotřebitele, ochrany soukromí a osobních údajů a bezpečnosti sítí a informačních systémů, informujte Příslušnou osobu, která danou záležitost (oznámení) zpracuje odpovídajícím způsobem.

Příslušnou osobou je:  
Ing. Šárka Vondrová 
tel.: +420 604 222 240 
e-mail: oo.laboratore.medila@gmail.com

Hlášení oznámení pro zpracování lze učinit:

Systém pro zpracování oznámení nabízí různé kanály pro nahlášení případného protiprávního jednání, které umožňují rychlé přezkoumání a pohotovou reakci ze strany naší společnosti, kdykoli je to potřeba.

Odkaz na úplné znění Zákona o ochraně oznamovatelů: zde