Název dU_Kyselina homovanilová - odpad Zkratka HVK
Princip stanovení: LC-MS/MS
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 4°- 8°C: 2 dny
Jednotka: umol/D
Doba odezvy: 2 týdny
Klinické informace: Kyselina homovanilová je konečným produktem přeměny dopaminu. Zvýšené vylučování kyseliny homovanilové v moči je ukazatelem přítomnosti nádorů sympatických ganglií a nádorů dřeně nadledvin.
Poznámka: Síraná moč, 24 hodinový sběr, konzervace okyselením. Vyloučení potravin bohatých na 5-hydroxyindoly a tryprofanu (kiwi, vanilka, vlašské ořechy, banány, ananas, švestky, rajčata, avokádo, meloun, nízkotučné mlékom vejce), alkohol a léky, které mohou s hladinami a stanovením interferovat (β-blokátory, reserpin, metyldopa, salicyláty, fanacetin, naproxen, fenotiaziny, imipramin, inhibitory MAO, izoniazid, L-dopa, guajakolát.
Výkon: 92143
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
1 - 3 - 8,00 - 11,80 µmol/d převzato od spolupr. lab LAG NJ od 1.4.2019
3 - 6 - 11,80 - 24,00 µmol/d převzato od spolupr. lab LAG NJ od 1.4.2019
6 - 10 - 24,00 - 48,00 µmol/d převzato od spolupr. lab LAG NJ od 1.4.2019
10 - 150 - 8,00 - 48,00 µmol/d převzato od spolupr. lab LAG NJ od 1.4.2019
Název dU_Metanefrin - odpad Zkratka METU
Princip stanovení: LC-MS/MS
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: moč
Primární materiál: moč
Stabilita: 4°- 8°C: 2 dny
Jednotka: nmol/D
Doba odezvy: 3 týdny
Klinické informace: Metanefrin je meziprodukt při metabolické přeměně adrenalinu v nádorové buňce dřeně nadledvin, je-li tento přítomen. Přes 90 % cirkulujícího metanefrinu a zhruba 40 % normetanefrinu vzniká v dřeni nadledvin z katecholaminů uvolňovaných do cytoplazmy z vezikulárních úložných buněk. Méně než 10 % cirkujícího metanefrinu vzniká z metabolizmu adrenalinu po jeho vyplavení do oběhu. Zvýšená exkrece metanefrinu v moči je suspektním indikátorem přítomnosti nádoru dřeně nadledvin. V rámci komplexního testu provádíme vždy současně stanovení hladiny metanefrinu a normetanefrinu.
Poznámka: Sbíraná moč, 24 hodinový sběr, konzervace okyselením. Vyloučení potravin bohatých na 5-hydroxyindoly a tryprofanu (kiwi, vanilka, vlašské ořechy, banány, ananas, švestky, rajčata, avokádo, meloun, nízkotučné mlékom vejce), alkohol a léky, které mohou s hladinami a stanovením interferovat (β-blokátory, reserpin, metyldopa, salicyláty, fanacetin, naproxen, fenotiaziny, imipramin, inhibitory MAO, izoniazid, L-dopa, guajakolát.
Výkon: 81719
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název dU_Normetanefrin- odpad Zkratka NORMETU
Princip stanovení: LC-MS/MS
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 4°- 8°C: 2 dny
Jednotka: nmol/D
Doba odezvy: 3 týdny
Klinické informace: Normetanefrin je meziprodukt při metabolické přeměně adrenalinu v nádorové buňce dřeně nadledvin, je-li tento přítomen. Přes 90 % cirkulujícího metanefrinu a zhruba 40 % normetanefrinu vzniká v dřeni nadledvin z katecholaminů uvolňovaných do cytoplazmy z vezikulárních úložných buněk. Méně než 10 % cirkujícího metanefrinu vzniká z metabolizmu adrenalinu po jeho vyplavení do oběhu. Zvýšená exkrece metanefrinu v moči je suspektním indikátorem přítomnosti nádoru dřeně nadledvin. V rámci komplexního testu provádíme vždy současně stanovení hladiny metanefrinu a normetanefrinu.
Výkon: 81719
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název dU_Sodík (Na) - odpad Zkratka DUNA
Princip stanovení: nepřímá potenciometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: jednorázový vzorek moče, sběr moče 24 hod.
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 24 hodin při 2-8 °C
Jednotka: mmol/d
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: ↓ fyzická aktivita, dieta s omezením příjmu sodíku ↑ viz. sodík v séru
Klinické informace: Sodík je hlavním extracelulárním kationtem a slouží k regulaci a tělních tekutin a udržování osmotického tlaku. Filtruje se v glomerulech jako chlorid a hydrogenuhličitan, v proximálním tubulu se 2/3 resorbují, zbytek dle potřeby v Henleově smyčce a distálním tubulu pod vlivem hormonu aldosteronu, zpětný transport inhibují natriuretické peptidy. Zpětná resorpce sodíku je pro organismus velmi důležitá, k úplnému narušení dochází až v terminálních stádiích renálního selhání. Za fyziologických okolností je koncentrace natria v moči silně závislá na příjmu NaCl a tekutin. Omezení příjmu sodných solí vede ke sníženému vylučování až o 1/4. Ze všech minerálů na sebe nejvíce váže vody, retence sodíku je proto doprovázena retencí vody a naopak.
Poznámka:  ---
Výkon:  ---
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
6 - 10 žena 20,00 - 69,00 mmol/d RM_Abbott
10 - 14 žena 48,00 - 168,00 mmol/d RM_Abbott
10 - 14 muž 63,00 - 177,00 mmol/d RM_Abbott
0 - 6M - 10,00 - 20,00 mmol/d
6M - 1 - 10,00 - 30,00 mmol/d
1 - 7 - 20,00 - 60,00 mmol/d
14 - 150 - 40,00 - 220,00 mmol/d RM_lit=Abbott
Název eGF_CKD-EPI Zkratka GF-CKD-EPI
Princip stanovení: výpočtová metoda
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál:  ----
Stabilita:  ----
Jednotka: ml/s/1,73^2
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace:  ----
Klinické informace: Rovnici publikoval v roce 2009 Levey. Byla odvozena na základě dat z 10 studií s celkem 8254 účastníky. Je určena k odhadu glomerulární filtrace ze 4 proměnných (standardizovaný sérový kreatinin, věk, pohlaví, rasová příslušnost). Výsledek je přepočten na standardní povrch těla (1,73m2). Je součástí guidelines KDIGO 2012 pro diagnostiku a management pacientů s chronickým renálním oenocnéním kde je doporučována jako základní nástroj pro odhad glomerulární filtrace. Hodnoty GFR vypočtené na základě CKD-EPI jsou přesnější a ve všobecnosti vyšší v porovnání s MDRD. Originální rovnice CKD – EPI: eGFR (ml/min/1,73m2) = 141 × min(Scr/κ, 1)α × max(Scr/κ, 1)-1.209 × 0.993Age × f × k F = 1.018 pro ženy, 1 pro muže K= 1.159 pro černou populaci, 1 pro ostatní Scr = sérový kreatinin κ = 0.7 pro ženy, 0.9 pro muže α = -0.329 pro ženy a -0.411 pro muže, min = minimum Scr/κ nebo 1 max =maximum Scr/κ nebo 1 Pro přepočet na ml/s/1,73m2 se výsledek násobí 0,0167.
Poznámka:  ----
Výkon:  ----
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
15 - 40 - 1,50 - 2,00 ml/s/1,73^2
40 - 50 - 1,33 - 1,50 ml/s/1,73^2
50 - 60 - 1,16 - 1,50 ml/s/1,73^2
60 - 70 - 0,99 - 1,55 ml/s/1,73^2
70 - 150 - 0,82 - 1,50 ml/s/1,73^2
Název glukóza lačná - plazma Zkratka FPG
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: plazma (EDTA, NaF, citrát)
Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě s přídavkem citrátu: 24 hodin při 15-25 °C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: Diagnostika DM. Opakovaně FPG ≥ 7,0 mmol/l = zjevný DM
Poznámka: Zkumavky nejsou distribuovány. Odběr pouze na odběrových centrech Medila.
Výkon: 81439
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 3,80 - 5,60 mmol/l RM- Doporučení ČSKB+ ČDS_2015
Název hCG free beta Zkratka FBC
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscenční imunoanalýzy „ECLIA“
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: Sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   Krev
Stabilita: 24 hodin při 15-25 °C, 8 dní při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C
Jednotka: U/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 h.
Interpretace: Stanovení volné beta podjednotky hCG slouží jako jedna komponenta v kombinaci s dalšími parametry pro vyhodnocení odhadu rizika trisomie 21 (Dowbův syndrom) během prvního trimestru těhotenství. Volná beta podjednotka hCG spolu s PAPP-A a sonografickým vyšetřením šíjového projasnění (NT) identifikuje během 1. trimestru těhotenství těhotné ženy se zvýšeným rizikem, že plod je postižený Downovým syndromem. Použitím této kombinace markerů byla popsána míra detekce do 70% (pouze sérové markery) a 90% (v kombinaci s NT).
Klinické informace: Lidský choriový gonadoprotein je glykoproteinový hormon složený ze dvou nekovalentně spojených podjednotek alfa a beta řetězce. Protein je produkován trofoblastem. Slouží k udržování žlutého tělíska během prvních týdnů těhotenství a stimuluje produkci progesteronu. Sérum těhotných žen obsahuje především intaktní hCG. Nicméně malá část alfa a geta podjednotek cirkuluje v nevázané formě. Podíl volné beta-hCG dosahuje v průměru 1% ve srovnání s intaktním hCG.
Poznámka:  -----
Výkon: 93155
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název oGTT Zkratka GL0T
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: plazma (EDTA, NaF, citrát)
Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě s přídavkem citrátu: 24 hodin při 15-25 °C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: Screening DM u dospělých (glykémie po 2 hod): < 7,8 mmol/l vyloučení DM 7,8 - 11,1 mmol/l porušená glukózová tolerance > 11,1 diagnóza DM
Klinické informace: Orální glukózový toleranční test se používá k potvrzení diagnózy diabetes mellitus v případě, že diagnóza není jednoznačně potvrzena nálezem FPG vyšší než 7,0 mmol/L. Jde jednak o stavy IFG (zvýšená glykémie nalačno) s hodnotami FPG 5,6 až 7 mmol/L, jednak v situacích s FPG nižší než 5,6 mmol/L, při nichž bylo vysloveno podezření na poruchu tolerance glukózy z předchozích vyšetření nebo jedná-li se o jedince se zvýšeným rizikem vzniku diabetu. Při nálezu porušené glukózové tolerance se oGTT opakuje ve dvouletých intervalech. Podle doporučení WHO lze oGTT doporučit jako doplňující diagnostickou zkoušku v případech, kdy se hodnota FPG pohybuje v intervalu 5,6 až 6,9 mmol/L. OGTT se však doporučuje k potvrzení diagnózy prediabetu a slouží k diagnóze gestačního diabetu.
Poznámka: Test prováděn na vybraných odběrových centrech Medila. Nutné objednání.
Výkon: 81439
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 3,50 - 5,60 mmol/l RM- Doporučení ČSKB,ČDS 2014,2016,2019
Název oGTT - těhotné Zkratka GL0T
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: plazma (EDTA, NaF, citrát)
Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě s přídavkem citrátu: 24 hodin při 15-25 °C
Jednotka: mmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: Screening gestačního DM (glykémie po 1 hod. < 10,0 mmol/l, glykémie po 2 hod < 8,5 mmol/l = vyloučení GDM; glykémie opakovaně nalačno > 5,1 mmol/l = GDM; glykémie opakovaně nalačno > 7,0 mmol/l = zjevný DM
Klinické informace: Gestační DM je nově definován jako diabetes zachycený ve II. až III. trimestru těhotenství u žen, u kterých nebyl přítomen zjevný diabetes před těhotenstvím. Screening GDM je dvoufázový: I. fáze: do 14. týdne, II. fáze: ve 24. – 28. týdnu; je indikován u všech těhotných s výjimkou žen s již známou pregestačně vzniklou poruchou metabolizmu glukózy. Je organizován gynekologem a prováděn v akreditované laboratoři, která se řídí doporučeným postupem České společnosti klinické biochemie ČLS JEP pro vyšetření glykémie nalačno z žilní krve a 75 g orálního glukózového tolerančního testu (dále také oGTT) standardní laboratorní metodou.
Poznámka: Test prováděn na vybraných odběrových centrech Medila. Nutné objednání.
Výkon: 81439
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 3,50 - 5,10 mmol/l RM.Doporučení ČSKB 2016,2019
Název pH Zkratka PH
Princip stanovení: reflektanční fotometrie
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: ranní moč
Primární materiál: Zkumavka - moč   moč
Stabilita: 2 hodiny při 15-25 °C
Jednotka: bezrozměrné číslo
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: Rutinně 24 hodin/STATIM do 2 hod od doručení vzorku do laboratoře
Interpretace: ↓ pH (kyselé): proteinová dieta, dehydratace, diabetická ketoacidóza, metabolická a respirační acidóza, hladovění ↑ pH (alkalické): vegetariánská strava, renální tubulární acidóza, respirační a metabolická alkalóza, bakteriální infekce močových cest, arteficiálně pomnožené bakterie při delším stání moči v teplém prostředí
Klinické informace: V ledvinách dochází k úpravě acidobazické rovnováhy. V glomerulárních filtrátu je pH stejná jako v plazmě, průchodem tubulárním systémem nastává acidifikace moči. pH moči je silně závislé na složení potravy a stavu acidobazické rovnováhy (diference pH moči jako projev kompenzační činnosti ledvin u chronických poruch ABR). Hlavní přínos vyšetření pH moči je v diagnostice a léčbě močové infekce a urolitiázy. Fyziologické hodnoty pH: 5-6, za patologické lze považovat alkalické pH moči.
Poznámka: Odběr provést ze středního proudu moče po důkladné hygienické očistě.
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název sFLT-1 Zkratka sFLT-1
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscenční imunoanalýzy „ECLIA“
Statim: Ano
Vyšetřovaný materiál: Sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   Krev
Stabilita: 48 hodin při 2-8 °C, 6 měsíců při -20 °C
Jednotka: pg/ml
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 h.
Interpretace: Stanovení sFlt-1 se používá v kombinaci se stanovením PlGF k měření poměru sFlt-1/PlGF. Poměr slouží jako pomůcka při diagnostice preeklampsie ve spojení s jinými diagnostickými a klinickými informacemi. Preeklampsie se pravděpodobně objevuje kvůli uvolnění angiogenních faktorů z placenty, které vyvolávají endoteliální dysfunkci. Sérové hladiny PlGF a sFlt-1 jsou u žen s preeklampsií změněné. Hladiny těchto analytů v oběhu mohou navíc rozlišit normální těhotenství od preeklampsie, a to i předtím, než se objeví klinické symptomy. V normálním těhotenství narůstá PlGF během prvních 2 trimestrů a klesá, když se těhotenství blíží ke konci. Hladiny sFlt-1 naopak zůstávají stabilní během počáteční a prostřední fáze těhotenství a narůstají rovnoměrně až do porodu.U žen s preeklampsií bylo zjištěno, že mají hladiny sFlt-1 vyšší a hladiny PlGF nižší než v normálním těhotenství.
Klinické informace: Preeklampsie (PE) je vážná komplikace těhotenství vyznačující se hypertenzí a proteinurií po 20. týdnu gravidity. Preeklampsie se vyskytuje u 3-5 % těhotenství a způsobuje značnou těhotenskou a fetální nebo neonatální mortalitu a morbiditu. Klinické projevy se mohou lišit od mírných až po závažné formy. Preeklampsie spojená s trombocytopenií a zvýšením jaterních enzymů představuje HELLP-syndrom (hemolýza, zvýšené jaterní enzymy a nízký počet krevních destiček). Preeklampsie se pravděpodobně objevuje kvůli uvolnění angiogenních faktorů z placenty, které vyvolávají endoteliální dysfunkci. Sérové hladiny PlGF (placentární růstový faktor) a sFlt-1 (solubilní receptor tyrozinkinázového typu 1, rovněž známý jako VEGF receptor-1) jsou u žen s preeklampsií změněné.
Výkon: 81741
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název sFlt-1/PlGF Zkratka FLT/PLGF
Princip stanovení: výpočet
Statim: Ano
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 h.
Interpretace: Stanovení PlGFse používá v kombinaci se stanovením sFlt-1 k měření poměru sFlt-1/PlGF. Poměr slouží jako pomůcka při diagnostice preeklampsie ve spojení s jinými diagnostickými a klinickými informacemi. Preeklampsie se pravděpodobně objevuje kvůli uvolnění angiogenních faktorů z placenty, které vyvolávají endoteliální dysfunkci. Sérové hladiny PlGF a sFlt-1 jsou u žen s preeklampsií změněné. Hladiny těchto analytů v oběhu mohou navíc rozlišit normální těhotenství od preeklampsie, a to i předtím, než se objeví klinické symptomy. V normálním těhotenství narůstá PlGF během prvních 2 trimestrů a klesá, když se těhotenství blíží ke konci. Hladiny sFlt-1 naopak zůstávají stabilní během počáteční a prostřední fáze těhotenství a narůstají rovnoměrně až do porodu.U žen s preeklampsií bylo zjištěno, že mají hladiny sFlt-1 vyšší a hladiny PlGF nižší než v normálním těhotenství. sFlt‑1/PlGF v cca 20., 28. a 36. gestačním týdnu umožnil klinicky předpovědět riziko nejdůležitějších projevů preeklampsie (ve 36. Gestačním týdnu měl poměr sFlt-1/PlGF ≤ 38 negativní prediktivní hodnotu pro závažnou preeklampsii vyšší než 99 %). Vysoký poměr sFlt 1/PlGF souvisí s kratším trváním těhotenství a vyšším rizikem předčasného porodu. Bylo prokázáno, že používání poměru sFlt‑1/PlGF ovlivňuje klinické rozhodování o přiměřené hospitalizaci u značné části žen s podezřením na preeklampsii.
Klinické informace: Preeklampsie (PE) je vážná komplikace těhotenství vyznačující se hypertenzí a proteinurií po 20. týdnu gravidity. Preeklampsie se vyskytuje u 3-5 % těhotenství a způsobuje značnou těhotenskou a fetální nebo neonatální mortalitu a morbiditu. Klinické projevy se mohou lišit od mírných až po závažné formy. Preeklampsie spojená s trombocytopenií a zvýšením jaterních enzymů představuje HELLP-syndrom (hemolýza, zvýšené jaterní enzymy a nízký počet krevních destiček). Preeklampsie se pravděpodobně objevuje kvůli uvolnění angiogenních faktorů z placenty, které vyvolávají endoteliální dysfunkci. Sérové hladiny PlGF (placentární růstový faktor) a sFlt-1 (solubilní receptor tyrozinkinázového typu 1, rovněž známý jako VEGF receptor-1) jsou u žen s preeklampsií změněné.
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Název Železo (Fe) Zkratka FE
Princip stanovení: absorpční fotometrie
Statim: Ne
Vyšetřovaný materiál: sérum
Primární materiál: Zkumavka - srážlivá krev - gel, aktivátor srážení Zkumavka - srážlivá krev - ativátor srážení   krev
Stabilita: sérum: 6 hodin při 15-25 °C, 3 dny při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C
Jednotka: µmol/l
Frekvence stanovení: denně
Doba odezvy: 24 hodin
Interpretace: ↓ anémie z nedostatku železa, deficit mědi, chronické ztráty krve, operační výkony, opakované transfúze, infekce, revmatické choroby, karcinom, renální selhání, lymfogranulomatóza ↑ intoxikace železem, léčebně podávané preparáty obsahující železo, hemosideróza v důsledku transfúzí, hemochromatóza, jaterní cirhóza, hepatitida, inefektivní erytropoéza, thalasemie, porfyrie, megaloblastická anémie, erytroleukémie, pancytopenie, hemolytické anémie, chronický alkoholismus, insuficience pankreatu, některé psychiatrické dg.
Klinické informace: Železo (Fe) je esenciální, biogenní prvek zajišťující transport kyslíku a účastní se na transportních systémech v dýchacím řetězci. Železo je dále obsaženo v řadě dů ležitých sloučenin (hemoglobin, myoglobin) a v řadě enzymů (cytochrom P450). Samotné železo je velice toxické a může poškodit tkáně přeměnou peroxidu vodíku na volné radikály, které toxicky působí na buněčné membrány,proteiny a DNA. Příjem potravou činí 10-20 mg/den, přičemž sledem reakcí je železo redukováno (Fe2+) v duodenu a následně opět oxidováno v buňkách mukózy (Fe3+) a vázáno na apotransferin, komplex apotransferin-Fe se nazývá transferin (Trf), který obstarává transport železa plazmou k cílovým orgánům prostřednictvím transferinových receptorů (sTfR). Přebytek železa stimuluje syntézu apoferitinu v mukóze, kde se uskladní po navázání železa jako feritin, popř. jako hemosiderin. Poruchy metabolismu železa patří mezi závažné patologické stavy v medicínské praxi.
Poznámka: Vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odebírejte vždy v ranních hodinách. Nutno zabránit hemolýze.
Výkon: 81641
Prováděno v:
Pardubice
Brno
Hradec Králové
Žamberk
Turnov
Tanvald
Dačice
Žďár nad Sázavou
Smluvní laboratoř
Referenční meze
Věk Pohlaví Meze Zdroj
0 - 150 - 5,83 - 34,50 µmol/l