Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

 • MeDiLa spol. s r.o. je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“).
 • MeDiLa spol. s r.o. zpracovává osobní údaje fyzických osob (pacientů a samoplátců), kterým jsou poskytována diagnostická laboratorní vyšetření vzorků biologického materiálu a následné konzultace výsledků vyšetření.
 • Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
 • S Vašimi osobními údaji, které shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme, nakládáme zodpovědně. Rádi bychom Vás informovali o účelu zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů společností MeDiLa spol. s r.o.

 

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • poskytování zdravotních služeb pro pacienty (laboratorní diagnostické služby a konzultace laboratorních výsledků) a plnění povinností uložených poskytovateli zdravotních služeb obecně závaznými právními předpisy (včetně vedení zdravotnické dokumentace a vykazování hrazených zdravotních služeb)

Právní základ pro zpracování -  čl. 6  odst. 1 písm. c) GDPR; (Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění)

Zpracování Vašich osobních údajů pro výše uvedený účel je zákonným požadavkem. Jako pacient máte ze zákona povinnost takové osobní údaje poskytovateli zdravotních služeb poskytnout. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít i k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení Vašeho života (§ 41 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka.

 • poskytování zdravotních služeb pro samoplátce - plnění Vašeho požadavku na laboratorní vyšetření dokumentované formou žádanky o vyšetření, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby

Právní základ pro zpracování -  čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

 • organizace poskytování zdravotních služeb (např.  objednávání pacientů)

Právní základ pro zpracování -  čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

Poskytnutím osobních údajů pro výše uvedené účely zpracování udělujete zároveň souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby.

 

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

MeDiLa spol. s r.o. zpracovává osobní údaje, které nám poskytnete před zahájením poskytování zdravotních služeb či v jejich průběhu a dále údaje shromážděné po dobu poskytování zdravotních služeb. MeDiLa spol. s r.o. zpracovává následující kategorie informací o svých pacientech:

 • identifikační údaje (např.:  jméno, příjmení, bydliště, pohlaví, datum narození, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění)
 • informace o Vašem zdravotním stavu
 • kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon)

MeDiLa spol. s r.o. zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

 

Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.  Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud neuplyne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne. 

 

Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů?

 • Vaše osobní údaje budeme v souladu s obecně závaznými právními předpisy předávat jiným poskytovatelům zdravotních služeb (např. smluvní laboratoře), zdravotním pojišťovnám, orgánům veřejné moci v nezbytně nutném rozsahu.
 • MeDiLa spol. s r.o. je dále oprávněna předat Vaše osobní údaje smluvním subzpracovatelům, se kterými uzavřela písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (např.: poskytovatelé IT systémů za účelem archivace dat).
 • Vaše osobní údaje budeme vždy předávat pouze v nezbytném rozsahu tak, aby bylo maximálně chráněno Vaše právo na ochranu osobních údajů a Vaše soukromí.
 • Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

 

Jaká jsou Vaše práva?

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu

Máte právo požádat o opravu nepřesných osobních údajů.

Právo na výmaz:

Máte právo požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Upozorňujeme, že osobní údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme po dobu stanovenou zákonem.

Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů MeDiLa spol s r.o., máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.

Právo na omezení zpracování

V určitých případech máte právo požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme na základě smlouvy či Vašeho souhlasu v elektronické podobě.

Právo podat žádost o zjednání nápravy a právo vznést stížnost

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy obraťte se prosím na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Stížnost ohledně prováděného zpracování nicméně můžete podat též přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Máte další dotazy?

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění výše zmíněných práv, se můžete obrátit přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů („DPO“) společnosti MeDiLa spol. s r.o. Mgr. Libuši Švorcovou, kterou můžete kontaktovat emailem libuse.svorcova@medila.cz.