Riziko srdečních onemocnění


Hrozí vám akutní koronární příhody?

Výpočet desetiletého rizika fatálních a nefatálních koronárních příhod vychází z Weibulova modelu a modifikované sestavy proměnných (proti klasickému framinghamskému skóre je použita informace o výskytu diabetu a hypertrofii levé komory). Pravděpodobnost rizika onemocnění koronárních tepen (fatálních a nefatálních) do 10 let je vypočtena jako kontinuální proměnná. Pravděpodobnost tedy není odečítána z tabulek podle počtu získaných bodů, ale počítá se přímo.

Vstupní proměnné :

 Proměnné

 Omezení, poznámka

 pohlaví

  žena, muž

 věk (v rocích)

  30 až 74 let pro obě pohlaví

 cholesterol v séru (plazmě) v mmol/l

  3,50 až 8,55 mmol/l pro obě pohlaví

 cholesterol HDL v séru (plazmě) v mmol/l

  0,65 až 2,56 mmol/l pro obě pohlaví

 systolický krevní tlak v torr

  95 až 185 torr pro obě pohlaví

 kouření

  kuřáctvím se míní kouření cigaret

 diabetes

  hodnotí se pouze jako přítomen / nepřítomen

 hypertrofie levé komory

  přítomnost hypertrofie levé komory se určí echokardiograficky; není-li údaj známý, ponechává se nevyplněné0,


Mezi pravděpodobností získanou ze skórovacích tabulek a pravděpodobností určenou pomocí Weibullova modelu je těsná korelace. Výhodou Weibullova modelu je jednak zařazení dalších proměnných, jednak automatický výpočet pravděpodobnosti jako kontinuální proměnné. Koeficienty Weibullova modelu jsou odvozeny na konkrétní populaci, a proto přenesení výpočtu rizika na populaci odlišnou nemusí poskytnout identický výsledek.


Formulář pro výpočet pravděpodobnosti rizika

Po odeslání formuláře se vám zobrazí pravěpodobnost rizika výskytu fatálních i nefatálních koronárních příhod v následujících deseti letech. Výpočet je postaven na Framingham Weibullově modelu.

Věk v rocích                        

Pohlaví

      Muž    Žena

Cholesterol v séru (plazmě) v mmol/l

Cholesterol HDL v séru (plazmě) v mmol/l

Systolický krevní tlak v torr

 

  kouření (v současné době)

 

  diabetes

 

  hypertrofie levé komory

                                                            

Výsledek výpočtu:

  


Janka Franeková, Antonín Jabor (2009-04-27)