Index zdraví prostaty


 

Stanovení indexu zdraví prostaty (PHI) je novinkou v rutinní diagnostice karcinomu prostaty.

Karcinom prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů a druhou nejčastější příčinou předčasného úmrtí na nádorové onemocnění. Jeho diagnostika se neobejde bez stanovení PSA (Prostatického Specifického Antigenu) v krvi. Základní informaci poskytuje stanovení celkové koncentrace PSA. V případě, že tato koncentrace je vyšší a přesahuje stanovenou mez, svědčí výsledek o pravděpodobném onemocnění prostaty. V dalším kroku se pak provádí stanovení tzv. volného PSA (fPSA). Poměr koncentrací volného a celkového
PSA poskytuje informaci o tom, zda povaha přítomného onemocnění prostaty je pravděpodobně maligní či pravděpodobně benigní (zánět, nezhoubné zvětšení prostaty).
Výsledky obou uvedených stanovení ale mají omezenou výpovědní hodnotu. Proto bylo v r. 2017 do rutinní zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění zařazeno další speciální biochemické vyšetření - stanovení isoformy volného PSA, kterou označujeme proPSA.
Její koncentrace v krvi se zvyšuje výhradně u karcinomů prostaty. Výsledky stanovení koncentrací celkového PSA, volného PSA a proPSA v krvi umožňují vypočítat tzv. index zdraví prostaty (Prostate Health Index – PHI).
V laboratořích MEDILA je toto vyšetření k dispozici jak na základě indikace lékaře s úhradou z veřejného zdravotního pojištění, tak případně s indikací lékaře i mimo úhradu ze zdravotního pojištění v režimu samoplátce.

 

Vypočtený index zdraví prostaty

Vypočtený index zdraví prostaty PHI poskytne ošetřujícím lékařům velmi důležité informace:

 • významně zvyšuje pravděpodobnost správného určení diagnózy
 • umožňuje rozlišit nádory agresivní (rychle rostoucí) a neagresivní (pomalu rostoucí)
 • významně přispívá ke správnému výběru terapie
 • umožňuje oddálit nebo zcela upustit od invazivního vyšetření - biopsie prostaty.

 

Referenční meze PHI

méně než 30      nízké riziko výskytu maligního onemocnění prostaty
rozmezí 30 - 40  šedá zóna
více než 40        zvýšené riziko výskytu maligního onemocnění prostaty

 

Informace pacientům – příprava na odběr krve

K vyšetření PSA (ale i fPSA a proPSA) vám bude odebrána krev ze žíly. Před odběrem zvažte, zda u vás nenastala některá okolnost, která by mohla vyšetření ovlivnit a zkreslit jeho výsledky:

 • v posledních dvou týdnech před odběrem jste byl vyšetřen per rectum u lékaře (manuální či endoskopické vyšetření konečníkem u lékaře),
 • v posledních šesti týdnech před odběrem jste prodělal punkci (biopsii) prostaty,
 • trpíte zácpou nebo zánětem močových cest
 • v posledních dvou dnech došlo k masáži prostaty, např. při sexuálním styku,
 • v den vyšetření nebo dva dny před ním jste jel na kole.

Pokud na některou otázku odpovíte ANO, vyšetření PSA (fPSA a proPSA) bude velmi pravděpodobně ovlivněno! Proto doporučujeme vyšetření odložit a dostavit se k odběru po uplynutí časového intervalu nebo úpravě potíží.

 

Podrobné informace o vyšetření

Materiál

Stanovení se provádí v séru, plazma není doporučena.

Princip

Provede se stanovení PSA, fPSA a proPSA. Z naměřených koncentrací je vypočten index zdraví prostaty PHI dle vzorce

Stanovení

Všechna stanovení musí být provedena jednotně technologií Beckman Coulter.
Všechna stanovení musí být provedena najednou.
Požadavek na samostatné stanovení proPSA bez vyšetření PSA a fPSA nemá smysl.
Nelze aplikovat doobjednání – např. k provedenému vyšetření PSA a fPSA nelze doobjednat a provést stanovení proPSA.

 

Odběr a příprava vzorků

Vzorky ke stanovení PSA, fPSA a proPSA je vždy nutné odebrat před následujícími manipulacemi s prostatou:

 • digitální rektální vyšetření (DRE),
 • masáž prostaty,
 • transrektální ultrazvukové vyšetření (TRUS),
 • biopsie prostaty.

Uvedené výkony přechodně ovlivňují koncentraci PSA, fPSA a proPSA v krvi, což způsobuje nežádoucí zkreslení vypočtené hodnoty PHI.

V případě provedení biopsie prostaty je další odběr krve k objektivnímu stanovení uvedených parametrů možné
provést až po šesti týdnech!

Stanovení PSA, fPSA a proPSA pro výpočet PHI je doporučeno provádět pouze v séru, nikoliv v plazmě.

K odběru krve je třeba použít odběrové zkumavky bez antikoagulačních činidel. Vzorky by měly být odebrány
takovým způsobem, aby nedošlo k hemolýze.

Vzorky je nutné co nejdříve doručit do laboratoře, zpracování (odstředění a separace séra) a umístění do chladu (zamražení) je nutné provést co nejdříve, nejpozději do tří hodin od odběru krve.

 

Charakteristika stanovení proPSA

  Kód   81718, dle Sazebníku výkonů 2017
  Název   Stanovení prostatického specifického antigenu (p2PSA) v lidském séru
  Body   717
  Omezení frekvence   1/1 den, 2/1 čtvrtletí, 4/1 rok
  Aktuální zajištění

  Aktuálně se stanovení provádí 1x týdně ve středu. Výsledky zasíláme v tištěné podobě nebo elektronicky.

  Umístění na žádance   Parametr PHI je umístěn v panelu nádorových markerů za PSA a fPSA.

  Fakturace pro samoplátce

  celkový PSA  256 Kč
  volný PSA     394 Kč
  proPSA         717 Kč
  celkem      1 367 Kč
  Ceny jsou uvedeny bez DPH.
  Zdroje informací   BULLETIN MEDILA, č. 2/2017.
  MUDr. Radka Fuchsová:
  Novinka v rutinní diagnostice karcinomu prostaty – index zdraví prostaty PHI.