Laboratorní vyšetření z pohledu DPH a daňově uznatelných položek


 

V případě, že jste zaměstnavatel, týkají se vás daňové předpisy. Zde je uvedeno, ve kterých případech je  vyšetření vašich zaměstnanců osvobozeno od DPH, případně zařazeno do nižší kategorie. Důležitá je i znalost, kdy je možné vyšetření zařadit do daňově uznatelných položek.

Viz legislativní předpisy:

Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., §58 a Příloha č. 2 k zákonu.

Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 sb.

§ 24 odst 2 písm j)

§ 6 odst. 7 písm e)

§ 6 odst. 9 písm d)

 

Sazba DPH

Bez DPH

Bez DPH, tj. 0% DPH je sazba určená pro vyšetření pro humánní léčebný účel, který je podložen žádankou od lékaře nebo u samoplátců podepsaným čestným prohlášením (viz níže) o účelu laboratorního vyšetření – z typu laboratorního vyšetření nesmí být zřejmý jiný než deklarovaný účel (prevence zdraví, monitoring léčby, individuální peče o zdraví)

DPH 15 %

Sazba pro humánní léčebný účel bez žádanky od lékaře a bez nutnosti podepsat čestné prohlášení. Dále pro administrativní účely - vstupní a výstupní prohlídky, povolení pobytu, udělení víza, vyšetření pro řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz, určení krevní skupiny u samoplátců, vyšetření pro účely výživového poradenství apod.

DPH 21 %

Sazbě 21% podléhají studie a laboratorní vyšetření pro veterinární účely, pro testování diagnostických souprav a laboratorních přístrojů, apod.

 

Daňové aspekty pro plátce a zaměstnance

Daňově uznatelné položky laboratorních vyšetření pro plátce - firmu:

  • u zaměstnance bez daňových dopadů
  • pouze základní vyšetření preventivního charakteru
  • potřebné z hlediska předpisů (kontrola zdraví vzhledem k práci v rizikovém prostředí)

Daňově neuznatelné položky laboratorních vyšetření pro plátce – firmu :

Jakýkoliv nadstandard (tj. vyšetření, která nesplňují výše uvedené požadavky pro daňově uznatelné položky) není daňově uznatelný, plátce je může bez daňových dopadů na zaměstnance poskytnout např. z FKSP, sociál. fondu, ze zisku po zdanění ale vždy v nepeněžní podobě.

 

..........................................................................................................................................................................................

Text čestného prohlášení pro osvobození od  daně z přidané hodnoty

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ÚČELU LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

Já …………………………………………, datum narození …………………

čestně prohlašuji,

že podstoupené laboratorní vyšetření slouží výhradně k prevenci zdraví, monitoringu léčby nebo individuální péči o zdraví.

Výsledky nebudou použity pro žádné administrativní účely – např. vstupní a výstupní prohlídka, povolení k pobytu, udělení víza, soudní jednání, řízení orgánů státní správy a samosprávy, apod.

V ……………………………………………………  dne …………………………

Podpis

 

Čestné prohlášení na stažení ve formátu A5 je uvedeno zde