RANK 2013


POZVÁNKA

Česká společnost klinické biochemie při ČLS JEP

pořádá

ODBORNOU KONFERENCI

RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI

RANK 2013

30. a 31. ledna 2013

v prostorách hotelu Zlatá Štika, Pardubice

odborný garant: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, ÚKBLD VFN Praha

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK a profesními

organizacemi nelékařských profesí jako akce kontinuálního vzdělávání.

PROGRAM

30. ledna 2013 středa

10:00 – 12:30 Registrace

13:00 – 13:15 Zahájení

13:15 – 14:00 Úvodní sdělení

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D. 45 minut

Čtvrtstoletí identifikační genetiky – možnosti, přednosti, úskalí a neřešené problémy

14:00 – 15:00 Analýza humánního genomu I.

Dvořáková M. a spol. 20 minut

Molekulárně biologická diagnostika pacientů s podezřením na Bealsův syndrom

Roubalová L. a spol 20 minut Screening kolorektálního karcinomu u pacientů s diabetes mellitus typ 2 a bez diabetu, založený na detekci metylace SEPTINU 9 z plazmy

Bóday Á. a spol. 20 minut Sledování metylačních změn u karcinomu kolorekta

15:00 – 15:15 Přestávka

15:15 – 16:45 Analýza humánního genomu II.

Dendis M. a spol. 20 minut Farmakogenetika warfarinu - pouze genotypizace nestačí

Bonczek O. a spol. 20 minut Vztah mezi mutacemi v genech pro MSX1 a PAX9 a agenezemi zubů v české populaci

Libra A. a spol. 20 minut Predikce vývoje chronické lymfocytární leukemie (CLL) s využitím metody real-time PCR

Scheinost O. 30 minut Trendy v analýze humánního genomu – Quo vadis …

16:45 – 17:00 Přestávka 

17:00 – 18:30 Panelová diskuse

Technologické a metodické pokroky v molekulární biologii moderuje Ing. František Štumr, Ph.D.

31. ledna 2013 čtvrtek

8:30 – 9:45 Péče o ženu

Trtková J. a spol. 15 minut Možnosti neinvazivního prenatálního testování chromozomálních aberací v ČR a SR

Kašpírková J. a spol. 15 minut Možnosti molekulárně biologického testování z cytologie z tekutého media - naše zkušenosti

Vargová L. a spol. 15 minut Detekce bakterií způsobujících močové infekce – využití metody Real-Time PCR

Gelenéky M. 30 minut Toxoplasmóza – diagnostická specifika pohledem klinika

9:45 – 10:00 Přestávka

10:00 – 11:00 Problematika zoonóz

Slaný M. a spol. 15 minut Molekulární analýza lidských izolátů patřících do komplexu Mycobacterium avium, získaných v letech 2003 – 2010

Kaevska M. a spol. 15 minut Dohledávání zdroje mykobakteriální infekce u lidí pomocí real-time PCR

Bonczek O. a spol. 15 minut Identifikace a výskyt rodu Borrelia na území České republiky

Vašíčková P. a spol. 15 minut Alimentární viry v potravinovém řetězci drobného ovoce : identifikace kritických bodů a metody detekce

11:00 – 11:30 Přestávka

11:30 – 12:30 Varia

Kuchta T. a spol. 15 minut Skúsenosti s využitím molekulárno-biologických metód při sledovaní kontaminácie potravinářských výrob

Hložek P. a spol. 15 minut Citlivá a přesná diagnostika v molekulární mikrobiologii, aneb jak neprohrát boj s variabilitou patogenů

Krůtová M. a spol. 15 minut Víc než jen čísla - ribotypizace izolátů C. difficile

Vohánka J. 15 minut Jak snadno zpracovat NGS data aneb jak data z GS Juniora zapadají do diagnostiky

12:30 – 13:00 Posterová sekce

Tavandzis S. a spol.

Praktické využití predikčních programů při stanovení patogenity variant nejasného významu u karcinomu prsu

Mikel P. a spol.

Externí a interní kontroly při detekci RNA virů 3

 

Mosio P. a spol.

Průkaz streptokoků skupiny G animální a humánní provenience metodou polymerázové řetězové reakce

Králík P. a spol.

Rutinní detekce a kvantifikace původce paratuberkulózy: validace a kruhové testy

13:00 – 13:30 Diskuse, závěr

 

kontaktní osoba :

Ing. František Štumr, Ph.D.

předseda organizačního výboru

stumr@medila.cz

tel 466 650 084