RANK 2011


Oddělení klinické biochemie a diagnostiky
Pardubická krajská nemocnice, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
a
Česká společnost klinické biochemie při ČLS JEP
pořádají pod záštitou

MUDr. Štěpánky Fraňkové, primátorky města Pardubice
a
MUDr. Martina Šáchy, Ph.D., člena představenstva pověřeného vedením PKN a.s.

ODBORNOU KONFERENCI
RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN
MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI 2011
RANK 2011


2. a 3. února 2011
v prostorách hotelu Zlatá Štika, Pardubice


odborný garant: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, ÚKBLD VFN Praha
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK

 

PROGRAM

2. února 2011 středa

10:00 – 12:30 Registrace

13:00 – 13:15 Zahájení

13:15 – 14:00 Úvodní sdělení

Doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D., Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF a FN Hradec Králové,
Klinický význam diagnostiky mutací v K-ras genu u kolorektálního karcinomu

14:00 – 15:50 Analýza humánního genomu

Vaníčková P., Drimlová V., Januška J., Branny M. , Branny P., Průšová E. a Bóday Á.
Laboratoř molekulární biologie, P&R Lab a.s., Komplexní onkologické centrum, Nový Jičín
Porovnávání efektivnosti prescreeningových metod u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií

Čejnová V., Štolba P., Harmaš V., Wilimská M., Stará M., Soukupová M., Laštůvková J., Oddělení lékařské genetiky, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,
Molekulární a cytogenetická analýza mikrodelecí a přestaveb chromosomu Y u mužů s reprodukčními problémy

Dvořáková M., Soumarová R., Štursa M., Tavandzis S., Tovaryšová A., Ferák I., Drimlová V., Horká K. a Bóday A., Laboratoř molekulární biologie, P&R Lab a.s., Komplexní onkologické centrum, Nový Jičín
Molekulární markery v diagnostice karcinomu prostaty a jejich využití v praxi

15:50 – 16:00 Přestávka

16:00 – 17:00 Sekvenace nukleových kyselin

Brdička R, Ústav hematologie a krevní transfuze a Ústav experimentální medicíny AVČR
Co se získanými výsledky analýzy sekvencí NK

Plíšková L., Bolehovská R., Ryšková L.Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF a FN Hradec Králové,
Postavení sekvenační analýzy v diagnostice infekčních onemocnění

17:00 – 17:10 Přestávka

17:10 – 18:30 Panelová diskuse

Technologické a metodické pokroky v molekulární biologii
moderuje Ing. František Štumr, Ph.D., MeDiLa Pardubice

19.30 – 23.00 Společenský večer

 

3. února 2011 čtvrtek


8.30 – 10.00 Diagnostika nozokomiálních infekcí

A. Baryal, Geneproof, a.s.
Diagnostika legionelových infekcí pomocí PCR

Trubač P., Piskunova N., Šimerová E., Jakubcová M., Mikešová A., Laboratoř molekulární biologie a genetiky, Nemocnice České Budějovice, a.s.
Diagnostika Clostridium difficile pomocí molekulárně biologických metod

Zálabská E., Bareková L.,Soudková E.
Rutinní diagnostika Clostridium difficile v Pardubické krajské nemocnici

10.00 – 10.15 Přestávka

10.15 – 12.30 Varia

Piknová Ľ., Janská V., Kuchta T., Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, Slovenská republika
Implementácia interného štandardu v analýze potravín polymerázovou reťazovou reakciou

Prodělalová J., Moutelíková R., Dufková L., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno
Detekce a molekulární analýza genomu gastroenterálních virů prasat, stanovení jejich zoopatogenního potenciálu

Hložek P., Dendis M., Bednář J., Geneproof a.s. Brno
Praktické využití výsledků PROBIT analýz pro stanovení bezpečného postupu citlivé detekce při směšování vzorků („pool“)

Němec V., Štumr F., Mencl K., Dětské oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s.
Boreliová artritida a její průkaz vyšetřením výpotku PCR metodou.

Mrázek J., Karasová H., Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Oddělení molekulární biologie
Lékové rezistence HBV a jejich diagnostika

Orságová I., Rožnovský L., Petroušová L., Mrázek J., Kloudová A., Klinika infekčního lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava
Klinické důsledky rezistence na antivirotika při léčbě hepatitidy B

Mikalová L., Pospíšilová P., Flasarová M., Šmajs D., Biologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Molekulární detekce, kmenová typizace a stanovení makrolidové rezistence původce syfilis – Treponema pallidum subsp. pallidum v klinickém materiálu

12.30 – 13.00 Diskuse, závěr

kontaktní osoba:
Ing. František Štumr, Ph.D.
předseda organizačního výboru
stumr@medila.cz
tel 466 650 084

 

Organizační pokyny
Doprava hotelový dům Arnošt
Doprava hotel Zlatá štika

Plán linek:

 

 PROGRAM V PDF

 SBORNÍK

PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍK              PŘIHLÁŠKA FIRMA